Tanúsítvány

SSL Certificate

CASCO károk esetén szükséges dokumentumok

CASCO károk esetén szükséges dokumentumok
CASCO károk esetén szükséges dokumentumok
CASCO károk esetén szükséges dokumentumok
CASCO károk esetén szükséges dokumentumok
CASCO károk esetén szükséges dokumentumok

Kárbejelentéssel kapcsolatos kitöltött biztosítási kérdőívek, nyomtatványok, adatok
– Baleseti bejelentő
– Károkozói nyilatkozat
– Kárbejelentő
– Tanúk nyilatkozatai
– Kitöltött speciális kérdőív a káreseménnyel kapcsolatban
– Bankszámlaszám
– Nyilatkozat előzménykéréshez
– Ügyfél elérhetősége
– Ittassági nyilatkozat

– Biztosítási kérdőív lopáskár ügyben – Engedményezési szerződés – Zálogjog, illetve más jogosultság fennállását igazoló megállapodás
VIII.3.2. Jogalapot igazoló okiratok – Igazságügyi szakértői vélemény – Egyéb szakértői vélemény – Szakhatósági iratok – Tűzoltósági hatósági bizonyítvány – Tűzvizsgálati jelentés – Rendőrségi igazolás – Rendőrségi feljelentés jegyzőkönyve – Rendőrségi helyszínelési jegyzőkönyv – Vizsgálati (nyomozói) szakértői jegyzőkönyv – Vádirat, amennyiben rendelkezésre áll – Vezetői engedély – Felelősségelismerő nyilatkozat – Országos Meteorológiai Szolgálat igazolása – Tachográf adatlap – Zár- és kulcsszakértő szakvéleménye a kulcsvizsgálatról – Márkaképviselet nyilatkozata a kulcsutánrendeléssel kapcsolatban – Márkakereskedő nyilatkozata a kulcsból kinyerhető információkkal kapcsolatban – Zár- és nyomszakértői vélemény – Kulcsok, távirányítók, kódkártyák és kulcsátadási jegyzőkönyv – Menetlevél – Fuvarlevél – Kárfelvételi jegyzőkönyvek – Előzménykárokkal kapcsolatos iratok – Társbiztosítók párhuzamos kárrendezésével és/vagy szerződésével kapcsolatos iratai
VIII.3.3. Tulajdonjogot vagy szolgáltatásra jogosultságot igazoló iratok – Beszerzési számla, beszerzési bizonylat (pl. nyugta) – Egyéb, a kárigényt igazoló számla, bizonylat – Készpénz-befizetési pénztárbizonylat – Hagyatékátadó végzés – Gyámhatósági rendelkezés – Öröklési bizonyítvány – Lemondó nyilatkozat – Meghatalmazás – Bank, finanszírozó, hitelező nyilatkozata, meghatalmazása – Átruházó nyilatkozat – Orvosi zárójelentés – Orvosi lelet – Ambuláns kezelőlap – Aláírási címpéldány – Adásvételi szerződés – Forgalmi engedély – Törzskönyv – Tulajdonjog bejegyzéssel vagy törléssel kapcsolatos okiratok – Üzemben tartói szerződés vagy okirat – Gépjármű használatára vonatkozó szerződés vagy okirat – Közjegyzői okirat – Munkáltatói nyilatkozat – Bérleti- vagy lízingszerződés – Szerződés gépjármű kölcsönadásról – Forgalomból való kivonás igazolása (érvénytelenített Forgalmi engedély, ill. Törzskönyv) – Bontási igazolás
VIII.3.4. Kár összegét igazoló dokumentumok – Javítási árajánlat – Javítási számla – Audatex kalkuláció – Eurotax kalkuláció – Eurotax káridőponti érték számítás – Kereskedői ajánlat maradványértékre – Bizonylat maradvány értékesítéséről – Munkalap – Garanciajegy – Fotók – Bankszámlakivonat – Márkakereskedő, vezérképviselet nyilatkozata a gépjármű típusáról, felszereltségéről – Vámkezeléssel kapcsolatos iratok – Szervizkönyv – Gépjármű tárolási számla – Szállítási számla – A Nemzeti Közlekedési Hatóság véleménye a sérült gépjármű
10
VIII.3.5. A felsorolt okiratokon kívül a biztosított, illetve a károsult jogosult a károk és költségek igazolására a bizonyítás általános szabályai szerint
annak érdekében, hogy követelését érvényesíthesse. Így például jogosult arra is, hogy a rendelkezésére álló, nyomozó hatóság, ügyész vagy
bíróság által hozott határozatokat benyújtsa a biztosítónak.  Forrás: Benerali Casco feltételek :  https://biztositasifeltetelek.hu/Generali/generali_1519.pdf

Hasonló szolgáltatások