Tanúsítvány

SSL Certificate

Lakásbiztosítási károk esetén szükséges dokumentumok

Lakásbiztosítási károk esetén szükséges dokumentumok
Lakásbiztosítási károk esetén szükséges dokumentumok

Tűz, robbanás, füst- és koromszennyezés
o katasztrófavédelmi hatóság igazolását az esemény bekövetkezéséről és a károsodásról
o a tűzvizsgálatról készült jegyzőkönyv, tűzvizsgálati jelentés
o kéményseprői tanúsítvány, (szak)vélemény
o hatósági igazolás a nyomástartó edények engedélyezéséről, megfelelőségéről
o az eseményt okozó berendezés, eszköz utolsó karbantartását és annak időpontját igazoló dokumentum
o a távfelügyeletet ellátó szolgáltató igazolása a távfelügyeleti rendszer/eszköz működőképességéről és működéséről; riasztási
napló, kivonulási jegyzőkönyv
o védelmi berendezések minősítését igazoló dokumentum (pl. MABISZ termék-megfelelőségi ajánlás)
o riasztó vagy beléptető rendszer eseménynaplója


• Vihar, villámcsapás, jégverés, felhőszakadás, hónyomás:
o meteorológiai szolgáltató igazolása a biztosítási eseményt okozó időjárási körülmény bekövetkezéséről a kockázatviselés
helyén


• Villámcsapás másodlagos hatása:
o szerviz igazolása/szakvéleménye, mely tartalmazza a kárt kiváltó okot, javíthatóságát, készülék pontos típusát és gyártási
évét vagy korát, javítható hiba esetén a javításról kiállított számla (tételes anyag és munkafázisokra bontott, ennek hiányában
számlarészletező)


• Árvíz:
o vízügyi hatóság igazolása a biztosított ingatlan árvíz védelmi szempontól történő elhelyezkedéséről


• Földcsuszamlás, kő- szikla- es földomlás, ismeretlen építmény, ismeretlen üreg beomlása:
o a biztosítási eseménnyel érintett ingatlan építési engedélye,
o talajmechanikai vizsgálat
• Idegen jármű ütközése
o útnyilvántartás;
o menetlevél, fuvarlevél
o gépjármű forgalmi engedélye; gépjármű ideiglenes forgalmi engedélye;
o kárfelelősséget elismerő nyilatkozat/rendőrségi intézkedés jegyzőkönyve


• Vízkár:

o csőtörés helyének meghatározását igazoló dokumentumok, műszeres bemérési dokumentáció és költséget igazoló számla
vagy egyéb dokumentum


• Beázás, kívülről érkező víz,
o előzmény kár javítását igazoló számla
• Elfolyt víz
o az illetékes vízszolgáltató által kiállított számlák a vízfogyasztásról legalább 1 évre visszamenőleg,
o az illetékes vízszolgáltató által kiállított igazolása az elfolyt víz mennyiségéről és ellenértékéről
• Betöréses lopás, rablás, besurranás, rongálás, vandalizmus, graffiti károk és olyan kiegészítő biztosításoknál, amelyeknél a biztosítási esemény bekövetkezésének feltétele a biztosított vagyontárgy eltulajdonítása:
o a rendőrségnél, illetve szabálysértési hatóságnál tett feljelentésről készült jegyzőkönyv másolati példányát,
o rendőrségi helyszínelési jegyzőkönyv;
o a távfelügyeletet ellátó szolgáltató igazolása a távfelügyeleti rendszer/eszköz működőképességéről és működéséről; riasztási
napló, kivonulási jegyzőkönyv
o védelmi berendezések minősítését igazoló dokumentum (pl. MABISZ termék-megfelelőségi ajánlás)
o riasztó vagy beléptető rendszer eseménynaplója


• Üvegtörés, különleges üveg
o törött üveg tételes (anyag és munkafázisra bontott) helyreállítási számlája,
o a számla kiállítójának nyilatkozata, hogy milyen ingatlan címen került beépítésre az üveg (ha a számlán nem szerepel)


• Felelősségbiztosítás
o állat oltási könyvének minden bejegyzett oldala;
o állatorvosi kezelés kórlapja, részletes számlája;
o jövedelem kiesésnél munkáltatói igazolás, vállalkozás esetén adóigazolás, amelyből megállapítható a jövedelem kiesés összege;
o gépjármű(vek) sérülését rögzítő fotók;
o nyilatkozat személyi sérült adatbekérésre vonatkozó hozzájárulásról;
o az érintett felek (károkozó és károsult) nyilatkozata arról, hogy rokoni kapcsolatban állnak-e;
o arról szóló nyilatkozat, hogy volt-e más szemtanúja a kár bekövetkezésének, amennyiben igen, a szemtanú(k) nyilatkozata(i);
o amennyiben gyermek okozta a kárt, nyilatkozat arról, hogy ki látta el a gyermek felügyeletét a kár időpontjában;
o a biztosított felelősségének elismerésére vagy elutasítására vonatkozó nyilatkozata;
o amennyiben a biztosítási eseménnyel vagy az annak alapjául szolgáló körülménnyel kapcsolatban rendőrségi, közigazgatási
vagy más hatósági eljárás indult, az eljárás során keletkezett, illetőleg az eljárás anyagának részét képező iratok;
o vállalkozói igazolvány;
o őstermelői igazolvány;
o vállalkozás vagyontárgyairól szóló vagyonnyilvántartás, leltárívek, egyedi tárgyi eszköznyilvántartó lapok, számlák a készletekről;
o a biztosítottnak, illetve a károsultnak a biztosítási eseménnyel és a kórelőzményi adatokkal összefüggő egészségügyi dokumentumai:
> házi-, vagy üzemorvosi, a járó- és fekvőbetegellátás során keletkezett iratok, gyógyszerfelhasználást igazoló iratok,
o a társadalombiztosítási szerv, vagy más személy, szervezet által kezelt, a biztosítási eseménnyel vagy annak alapjául szolgáló
körülménnyel kapcsolatos biztosítotti, illetve károsulti adatokat tartalmazó iratok (a jogosult titoktartás alóli felmentéséhez és
adatbekéréshez szükséges meghatalmazása alapján);
o a biztosítási eseménnyel kapcsolatban a mentéshez, kármegelőzéshez, kárenyhítéshez igénybe vett eszközök, erőforrások
használata során keletkezett költségek igazolására alkalmas iratok;
o véralkohol és/vagy kábító hatású anyag vizsgálati eredmény, amennyiben ilyen készült;
o halál esetén
14
> halottvizsgálati bizonyítvány
> boncolási jegyzőkönyv,
> halotti anyakönyvi kivonat,


• Dugulás-elhárítás költségei:
o műszeres bemérési dokumentáció és költséget igazoló számla vagy egyéb dokumentum;


• Szolgáltatás-kimaradásból eredő károk
o Illetékes közműszolgáltató igazolása a szolgáltatás kimaradás tényéről, időpontjáról, időtartamáról és a kimaradással érintett
területről;


• Klímaberendezés biztosítás:
o szakvélemény károsodásról, javíthatóságról, meghibásodás oka, készülék pontos típusa, vagyontárgy gyári száma,
o beszerzési számla, telepítési és karbantartási dokumentáció,


• Zárcsere kulcsvesztés vagy kulcstörés miatt és kulcsok pótlása:
o Zár cseréjének költségét igazoló dokumentumok;


• Sporteszköz és sportfelszerelés
o a sporteszköz típusát, vagy fantázianevét, és alváz- vagy gyári számát tartalmazó garancialevél, számla, minőségi tanúsítvány
o rögzítéshez használt kerékpárzár/ak kulcsai, maradványai, beszerzési számlája;
• Síremlék es kegyeleti biztositás:
o rokoni kapcsolat igazolása,
o temető fenntartói igazolás arról, hogy az adott sírhely a biztosított tulajdonában, gondozásában van.


• Kiterjesztett garancia:
o a meghibásodott vagyontárgy jótállási jegye (ha ez rendelkezésre áll), számlája, nyugtája
o a javításról szóló eredeti számla, amelynek vagy az ahhoz kapcsolódó dokumentációnak (pl. munkalap) tartalmaznia kell a hiba
részletes leírását, a javított alkatrészeket, a munkadíjat, a javítás dátumát;


• Okos eszközök biztosítás (beleértve okos otthon eszközök)
o a készülék korát i is tanúsító beszerzési számla, melyen szerepelnie kell a biztosított nevének, valamint a vagyontárgy gyári
számának ennek hiányában más, tulajdonjogot igazoló dokumentum;
o szakvélemény károsodásról, javíthatóságról, meghibásodás oka, készülék pontos típusa, vagyontárgy gyári száma


• Elmaradt bérleti díj biztosításo bérleti szerződés,
o lakbér összegének igazolása
o lakhatatlansági igazolás, ha a körülmények alapján nem nyilvánvaló, hogy az ingatlan lakhatatlan;
o lakbér elmaradásának indokolása, igazolása (anyagi, műszaki)


• Elveszett okmányok pótlása (bankkártya és okmány):
o letiltási és újrabeszerzési költségek igazolása,
o személyes okmányok hivatalos pótlási költségeit igazoló dokumentumok, számlák;


• Balesetbiztosítás esetén
o a biztosító által rendelkezésre bocsátott, hiánytalanul kitöltött szolgáltatási igénybejelentő,
> a biztosítási eseménnyel kapcsolatos, a balesettől a szolgáltatási igény bejelentéséig keletkezett összes orvosi dokumentum, de különösen az első orvosi ellátás dokumentuma,
> baleseti/munkahelyi baleseti/rendőrségi jegyzőkönyv, amennyiben ilyen készült,
> véralkohol és/vagy kábító hatású anyag vizsgálati eredmény, amennyiben ilyen készült,
o továbbá a következő iratok másolata:
> halál esetén
– halottvizsgálati bizonyítvány / halotti epikrízis,
– boncolási jegyzőkönyv,
– biztosított halotti anyakönyvi kivonata,
– a kedvezményezetti jogosultságot igazoló okirat (jogerős hagyatékátadó végzés, öröklési bizonyítvány, bírósági határozat) feltéve, hogy a kedvezményezettet a szerződésben név szerint nem nevezték meg.
> csonttörés esetén
– csonttörést igazoló röntgenlelet vagy orvosi igazolás,
o közlekedési baleset esetén, az előzőeken felül:
> rendőrségi jegyzőkönyv, amennyiben ilyen készült,
> amennyiben a biztosított közlekedési balesetben a jármű vezetőjeként sérült meg, a jármű forgalmi engedélye.
o A biztosító a jelen általános feltételekben és a különös feltételekben megjelölt iratok mellett a szolgáltatási igény elbírálásához
jogosult bekérni az alábbi dokumentumok másolatát is, amelyek a szolgáltatási igény jogalapjának fennállását bizonyítják és/
vagy az igény összegszerűségének megállapításához szükségesek.
> munkahely, oktatási intézmény, közlekedési vállalat által felvett baleseti jegyzőkönyv, határozat, a balesettel/következményeivel kapcsolatos szakértői vélemények);
> a biztosító által rendelkezésre bocsátott és a biztosított kezelőorvosa/az őt ellátó egészségügyi szolgáltató által kitöltött
formanyomtatvány a biztosítási eseménnyel kapcsolatos egészségügyi adatokról, a biztosított egészségi állapotáról, illetve a biztosított kórelőzményi adatairól;
> a biztosítottnak a biztosítási eseménnyel és a kórelőzményi adatokkal összefüggő egészségügyi dokumentumai: házi-,
vagy üzemorvosi, illetve állományilletékes orvosi karton másolata, a járó- és fekvőbeteg-ellátás során keletkezett iratok, a
gyógyszerfelhasználást igazoló iratok;
> a társadalombiztosítási szerv, vagy más személy, szervezet által kezelt, a biztosítási eseménnyel vagy annak alapjául
szolgáló körülménnyel kapcsolatos biztosítotti adatokat tartalmazó iratok (a jogosult titoktartás alóli felmentéshez és adatbekéréshez szükséges meghatalmazása alapján);
> a biztosítottnak a biztosító kockázatviselését befolyásoló sporttevékenységével kapcsolatos tagsági igazolványa, jogviszonyt igazoló dokumentuma, mérkőzés jegyzőkönyve;
> a biztosított születésének időpontját igazoló hivatalos bizonyítvány;
> a biztosító a szolgáltatás teljesítésének feltételéül orvosi vizsgálatot írhat elő, ennek előírása esetén a biztosító szolgáltatása mindaddig nem válik esedékessé, amíg a biztosított az orvosi vizsgálat elvégzését nem teszi lehetővé;


• Jogvédelem kiegészítő biztosítás:
o azok a szerződések (pl. munka-, adásvételi, bérleti, haszonbérleti, vállalkozási, kölcsön-, stb.) melyek a jogi érdeksérelemmel
összefüggésben állnak;
o a jogi érdeksérelem jogalapját és összegszerűségét bizonyító fényképfelvételek, iratok;
o az ellenérdekű félnek átadott vagy az ellenérdekű féltől kapott levelek, egyéb iratok;
15
o amennyiben a jogi érdeksérelemmel összefüggésben bírósági, hatósági eljárás indult, akkor annak iratai (beadványok, jegyzőkönyvek, bírósági, hatósági határozatok);
o amennyiben a jogi érdeksérelemmel összefüggésben szakértői vizsgálatra került sor, akkor az elkészült szakvélemény;
o a biztosított jogi képviseletét ellátó ügyvéd által adott díjajánlat, az ügyvéddel kötött megbízási szerződés és az ügyvéd által
felvett tényvázlat;
o amennyiben a hatályos számviteli szabályok szerint a biztosítottat terhelő jogi költségről számlát kell kiállítani (pl. ügyvédi
megbízási díj), akkor a számla, egyéb esetben (pl. illeték, ellenérdekű félnek fizetendő perköltség, stb.) a jogi költség kifizetését
igazoló bizonylat;
o a biztosított írásbeli nyilatkozata, mellyel mentesíti a jogi képviseletét ellátó ügyvédet a titoktartási kötelezettsége alól;
o amennyiben a jogvédelmi szolgáltatás teljesítéséhez a biztosított egészségügyi adatainak kezelése szükséges, akkor a biztosított írásbeli hozzájáruló nyilatkozata, az egészségügyi adatok kezeléséhez;
o amennyiben a jogvédelmi szolgáltatás a biztosítottat ért személyi sérüléssel, a biztosítottnak nyújtott társadalombiztosítási
ellátással van összefüggésben, akkor a biztosított írásbeli nyilatkozata, mellyel mentesíti a kezelését ellátó orvosokat, egészségügyi intézményeket, társadalombiztosítási igazgatási szervet a titoktartási kötelezettségük alól a biztosító irányában.
A biztosított köteles a biztosító rendelkezésére bocsátani:
o minden olyan iratot, mely a jogvita alapját képező tényállás megállapítása szempontjából jelentős (pl. levelezések, szerződések, bírósági beadványok, határozatok stb.),
o az ügyvédjével kötött ügyvédi megbízási szerződést vagy az ügyvédje által adott díjajánlatot, amennyiben élni kíván a szabad
ügyvédválasztási jogával.
Ezeket a dokumentumokat már a biztosítási esemény bejelentésével egyidejűleg célszerű a biztosítónak benyújtani.

Hasonló szolgáltatások