Vállalatbiztonság

A biztosító a biztosítási szerződésben meghatározott biztosítási összeg (limit) erejéig és a biztosítási szerződés tartalmává tett KÁF feltételek szerint arra vállal kötelezettséget, hogy mentesíti a biztosítottat a közúti árutovábbításra (fuvarozásra) átvett idegen áruban keletkezett azoknak a károknak a megtérítése alól, amelyeket a biztosított kizárólag a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási tevékenység végzése során, és közúti árutovábbítói (fuvarozói) minőségében okozott, és a károkozásért felelősséggel tartozik. A KÁF feltételekkel megkötött felelősségbiztosítás a biztosított tevékenységének megkezdéséhez és a zavartalan üzletvitelhez szükséges – a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII.7.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: „Korm. rendelet”) előírt – megfelelő pénzügyi helyzet meglétét tanúsító vagyoni biztosítékként szolgál. A biztosítást a közúti áruszállítást végző vállalkozások kötik meg.

Tovább

Az Általános felelősségbiztosítás alapvető feladata, hogy megtérítse azokat a károkat, amelyeket a biztosított, illetve a biztosított alkalmazásában lévő alkalmazott munkavégzés során a szabályszerű működés mellett okoz, legyenek azok esetlegesen személyi sérülések, vagy dologi károk. A biztosító a szerződésben rögzített esetekben vállalja, hogy esetleges kár esetén a biztosított helyett fizet, azaz átvállalja a kockázatot

Tovább

A belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítás (BÁF) megtéríti a fuvarozó által okozott árukárokat, valamint egyéb vagyoni és személyi sérüléses károkat.
A biztosítási fedezet kiterjeszthető a be- és kirakodási tevékenységre is, amennyiben azt a fuvarozó írásos megbízás alapján végzi. A biztosítás belföldi fuvarozásra terjed ki Magyarország területén.

Tovább

Új és használt gépjárműkereskedések számára készített egyedi vagyonbiztosítási ajánlatok, különös tekintettel a szabadban tárolt gépjárműkészletet ért esetleges jégkárokra.Biztosítható kockázatok:
Tűz,

villámcsapás,

villámcsapás másodlagos hatása(indukció),

vihar,

jégverés,

felhőszakadás,

hónyomás,

betöréses lopás,

rablás, rongálás vezetékes
vízkár, üvegkár,

próbaút alatt bekövetkező károk.


VIP szolgáltatásaink részletezése:

Kárbejelentési szolgáltatás:
Vállaljuk, hogy a szerződő szóbeli vagy írásos formában benyújtott kérelmére 1 munkanapon belül végrehajtjuk a kárbejelentést. Írásos vagy elektronikus formában. Erről
írásban tájékoztatjuk ügyfelünket.

Aktív kármenedzsment:
Vállaljuk, hogy a szerződő szóbeli vagy írásos formában benyújtott kérelmére 1 munkanapon belül megtesszük a kárbejelentést. Írásos vagy elektronikus formában. Erről
írásban tájékoztatjuk ügyfelünket. Ezenkívül gondoskodunk a zökkenőmentes kárrendezésről is a biztosítóval.

Tovább

A Kezesi biztosítás egy olyan speciális biztosítás, melynek értelmében a biztosító a biztosítási szerződés alapján kiállított biztosítói kötelezvényben arra vállal kötelezettséget, hogy a biztosított helyett kezesként fizetést teljesít a kedvezményezett számára, amennyiben a biztosított a kedvezményezettel szemben nem teljesítette valamely szerződésen alapuló vagy egyéb jogi kötelezettségét és ezért a kedvezményezettnek pénzügyi követelése keletkezik a biztosítottal szemben.

Tovább

Mentesít az olyan személyi sérüléses és dologi károk és azokkal összefüggő sérelemdíj megtérítése alól, melyet a tevékenységére irányadó foglalkozási szabályok megszegése folytán okoz, és amelyért kártérítési felelősséggel tartozik.

Kiterjed a biztosítási védelem az igénybe vett alvállalkozók, megbízottak által okozott károkra is.

Fedezetet nyújt azokra a károkra is, amelyeket a szerződés hatálya alatt okozott, de legkésőbb a biztosítás megszűnését követő 3 éven belül jelentenek be.

Tovább

A biztosító a biztosítási szerződésben meghatározott biztosítási összeg (limit) erejéig és a biztosítási szerződés tartalmává tett KÁF feltételek szerint arra vállal kötelezettséget, hogy mentesíti a biztosítottat a közúti árutovábbításra (fuvarozásra) átvett idegen áruban keletkezett azoknak a károknak a megtérítése alól, amelyeket a biztosított kizárólag a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási tevékenység végzése során, és közúti árutovábbítói (fuvarozói) minőségében okozott, és a károkozásért felelősséggel tartozik. A KÁF feltételekkel megkötött felelősségbiztosítás a biztosított tevékenységének megkezdéséhez és a zavartalan üzletvitelhez szükséges – a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII.7.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: „Korm. rendelet”) előírt – megfelelő pénzügyi helyzet meglétét tanúsító vagyoni biztosítékként szolgál. A biztosítást a közúti áruszállítást végző vállalkozások kötik meg.

Tovább

Vállaljuk ügyfeleink teljes biztosítási védelmének kialakítását és folyamatos kezelését. Szolgáltatás csomagunk tartalmazza a kockázat elemzést, a fedezetek, kockázatnagysághoz történő pontos hozzárendelését. Szakreferens munkatársaink több tízéves tapasztalata garancia a minőségre. Fő célunk a pénzügyi kockázatok minimalizálása , kedvező áron , magas szolgáltatási szinten. Ebben is, mint mindenben hosszú távú együttműködésre törekszünk. Ennek alapfeltétele ügyfeleink elégedettsége.

Tovább

A szakmai felelősségbiztosítás alapvető feladata, hogy megtérítse azokat a károkat, amelyeket a biztosított, illetve a biztosított alkalmazásában lévő alkalmazott munkavégzés során a szabályszerű működés mellett okoz, legyenek azok esetlegesen személyi sérülések, vagy dologi károk. A biztosító a szerződésben rögzített esetekben vállalja, hogy esetleges kár esetén a biztosított helyett fizet, azaz átvállalja a kockázatot

Tovább

A szállítmányt ért - véletlenül, balesetszerűen bekövetkezett - dologi kár, azaz annak sérülése, megsemmisülése, továbbá külső fizikai behatás miatt bekövetkezett mennyiségi vesztesége vagy egyéb károsodása.

Tovább